بررسی فقهی- حقوقی قرارداد بیمه مهریه

نویسنده:

بررسی فقهی- حقوقی قرارداد بیمه مهریه

مجید صحراگرد دهکردی۱،دکتر محمود حائری

Email:k.keramat8@gmail.com

 

چکیده

قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می­رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت«المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.

واژگان کلیدی: بیمه مهریه، مهریه، بیمه، قرارداد، عقود معین

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود